Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:

  • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
  • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
  • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.
  • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
  • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
  • Στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
  • Στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους

 

Οι Δράσεις που θα προκηρυχτούν είναι οι κάτωθι: • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε αγροτεμάχια με αροτραίες ή και μόνιμες καλλιέργειες.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στις δράσεις γεωργικής έκτασης, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις ανωτέρω κατηγορίες ζώων και ανά κυψέλη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες(Εργαστηριακές αναλύσεις) και το κόστος συναλλαγής(Πιστοποίηση) που κατά περίπτωση συνεπάγεται η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Στην ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ αναλαμβάνουμε την  πλήρη υποστήριξη και σύνταξη του φακέλου επένδυσης καθώς και την παρακολούθηση αυτού.

bio-geo
bio-kti