Νιτρορύπανση

ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

 

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και

4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

4γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού

 

Συμφωνα με το μέτρο 10.1.4 προτεραιότητα δίνεται σε εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή

(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται βάσει της κατάστασης των υδατικών τους συστημάτων (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα).

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν και να ακολουθήσουν δεσμεύσεις όπως:

  • Μόνιμη αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της

αρδευόμενης έκτασης.

  • Ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης επιλέξιμης γεωργικής έκτασης.

Προκειμένου για τις δενδρώδεις καλλιέργειες των προγραμμάτων δράσης προβλέπεται η χρήση χλωρής λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης τουλάχιστον στο 20% της συνολικά αρδευόμενης έκτασης, δημιουργία παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης κάνοντας χρήση μέρους ή του συνόλου της έκτασης αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες.

Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Η δέσμευση αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά ζωνών και περιοχών σημαντικών υγροτόπων που απεικονίζονται στο Χάρτη Μ10-2 και εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά νερά.

 

Στην ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ αναλαμβάνουμε την  πλήρη υποστήριξη και σύνταξη του φακέλου επένδυσης καθώς και την παρακολούθηση αυτού.

nitro