Αμπελουργικό Μητρώο

Ως «αμπελουργικό μητρώο» ορίζεται το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, που δομείται από μια αλφαριθμητική και μια χαρτογραφική βάση και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και για τους καλλιεργητές/παραγωγούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 και το παράρτημα ΙΙΙ, IV του Καν. (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής και αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συνολικού αμπελουργικού δυναμικού της χώρας περιλαμβάνοντας τις οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες, τις ποικιλίες σταφιδοποιίας καθώς και με φυτωριακό υλικό για τον πολλαπλασιασμό αμπέλου.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 2454/2357853/2019, όλοι οι αμπελουργοί υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα αμπελοτεμάχια που καλλιεργούν με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που αποτελεί αντικείμενο δήλωσης στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι τα 100 τετραγωνικά μέτρα (0,1 στρέμματα).